• Artikel 73a Faillissementswet (73a FW)

    Faillissementsverslag

    1. De curator brengt, telkens na verloop van drie maanden, een verslag uit over de toestand van de boedel. De curator legt zijn verslag neder ter griffie van de rechtbank, ter kosteloze inzage van een ieder. De neerlegging geschiedt kosteloos.
    2. De termijn, bedoeld in het vorige lid, kan door de rechter-commissaris worden verlengd.