• Artikel 137d Faillissementswet (137d FW)

  Uitdelingslijst en rechter-commissaris

  1. De curator legt de uitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voor.
  2. De curator legt een afschrift van de door de rechter-commissaris goedgekeurde lijst alsmede een verslag over de toestand van de boedel ter griffie van de rechtbank neder om aldaar gedurende tien dagen kosteloos ter inzage te liggen voor een ieder.
  3. Van de neerlegging doet de curator aankondiging in de Staatscourant.
  4. De curator geeft daarvan schriftelijk bericht aan alle bekende schuldeisers, met mededeling dat de uitdelingslijst geen betrekking heeft op concurrente vorderingen.
  5. Artikel 182 is van overeenkomstige toepassing.