• Artikel 54 Faillissementswet (54 FW)

    Niet bevoegd tot verrekening

    1. Niettemin is degene die een schuld aan de gefailleerde of een vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij bij de overneming niet te goeder trouw heeft gehandeld.
    2. Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of schulden kunnen niet worden verrekend.