• Artikel 213an Faillissementswet (213an FW)

    Behandeling rechtbank

    1. [Vervallen per 01-01-2019]