• Artikel 247c Faillissementswet (247c FW)

  Regels inzake intrekken surseance

  1. Indien de surseance van betaling wordt ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling, gelden de volgende regelen:
   1. de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling oefent de bevoegdheid uit, in artikel 228, eerste lid, tweede volzin, aan de bewindvoerder in de surseance toegekend;
   2. boedelschulden, gedurende de toepassing van de surseance ontstaan, gelden ook in de toepassing van de schuldsaneringsregeling als boedelschulden;
   3. in de surseance ingediende vorderingen gelden als ingediend in de schuldsaneringsregeling.
  2. Artikel 249, eerste lid, onder 1° en 4°, is van overeenkomstige toepassing.