• Artikel 205 Faillissementswet (205 FW)

    Overdracht voor verrekening

    1. Gelijke verplichting tot vergoeding jegens de boedel rust op hem die zijn vordering of zijn schuld geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt, die daardoor in staat wordt gesteld in het buitenland een door deze wet niet toegelaten verrekening in te roepen.
    2. Het tweede lid van het vorige artikel is hier toepasselijk.