• Artikel 237a Faillissementswet (237a FW)

    Huurkoop

    1. Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, kan zowel de schuldenaar, die huurkoper is, als de verkoper de huurkoop dan wel scheepshuurkoop ontbonden verklaren.
    2. Deze ontbinding heeft dezelfde gevolgen als ontbinding der overeenkomst wegens het niet nakomen door de koper van zijn verplichtingen.
    3. De verkoper kan voor het hem verschuldigde bedrag opkomen op de voet als in artikel 233 bepaald.