• Artikel 23 Faillissementswet (23 FW)

  Verlies beschikking en beheer

  1. Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen, te rekenen van de dag waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken, die dag daaronder begrepen.

  Toelichting


  Door de faillietverklaring wordt de schuldenaar beschikkingsonbevoegd. Hij verliest de beschikking en het beheer over zijn vermogen.

  Beschikkingsonbevoegdheid

  Het feit dat de schuldenaar beschikkingsonbevoegd is, betekent niet dat zijn handelingen nietig zijn. Het gevolg van deze beschikkingsonbevoegdheid is dat derden geen rechten kunnen ontlenen tegen de boedel, als zij handelen met de schuldenaar. De schuldenaar is wel gebonden aan deze handelingen, maar de handelingen binden de boedel niet. Als een derde dus een fiets koopt van een beschikkingsonbevoegde schuldenaar en die fiets bevindt zich in de faillissementsboedel, dan kan die derde niet die fiets opeisen. De faillissementsboedel is namelijk niet gebonden.

  Het betreft hier uiteindelijk het vermogen van de schuldenaar. Niet zijn persoon zelf. Dit betekent dat de schuldenaar wel handelingsbekwaam blijft. Tevens is de schuldenaar bevoegd rechten uit te oefenen die geen vermogensrechten zijn.

  Uitzonderingen

  Over vermogensbestanddelen die niet onder de faillissementsboedel vallen blijft de schuldenaar beschikkingsbevoegd. Ook verliest hij niet het beheer over deze vermogensbestanddelen.

  Curator

  Als de schuldenaar na faillietverklaring nog goederen aan een derde overdraagt, kan de curator deze goederen revindiceren. Dit betekent dat hij ze terug kan krijgen van de curator. Als de schuldenaar na faillietverklaring aan een derde een betaling doet met vermogensbestanddelen uit de faillissementsboedel, kan de curator dit geld ook terugvorderen. Namelijk op grond van een onverschuldigde betaling.

  De derde partij moet dus de verkregen goederen of het betaalde geld teruggeven. Zit deze dan met lege handen? Nee. Deze kan namelijk zijn vordering verhalen op het vermogen van de schuldenaar dat buiten het faillissement valt. Als het faillissement beëindigd is, kan de derde zich verhalen op het gehele vermogen van de schuldenaar.