• Artikel 212hj Faillissementswet (212hj FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 3:159k, 3:159l en 3:159p van de Wet op het financieel toezicht zijn van overeenkomstige toepassing.