• Artikel 2 Faillissementswet (2 FW)

  Bevoegdheid tot faillietverklaring

  1. De faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van de woonplaats des schuldenaars.
  2. Indien de schuldenaar zich buiten het Rijk in Europa heeft begeven, is de rechtbank zijner laatste woonplaats bevoegd.
  3. Ten aanzien van vennoten onder ene firma is de rechtbank, binnen welker gebied het kantoor der vennootschap is gevestigd, mede bevoegd.
  4. Indien de schuldenaar binnen het Rijk in Europa geen woonplaats heeft, doch aldaar een beroep of bedrijf uitoefent, is de rechtbank, binnen welker gebied hij een kantoor heeft, bevoegd.
  5. Wordt in het geval van het derde of vierde lid door meer dan één daartoe bevoegde rechtbank op verschillende dagen de faillietverklaring uitgesproken, dan heeft alleen de eerst gedane uitspraak rechtsgevolgen. Heeft de uitspraak van verschillende rechtbanken op dezelfde dag plaats, dan heeft alleen de uitspraak van de rechtbank, die in de wet van 10 augustus 1951, Stb. 347 het eerst genoemd wordt, rechtsgevolgen.

  Toelichting

  Het faillissement wordt aangevraagd bij de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Voor een natuurlijk persoon is dit geregeld in artikel 1:10 BW. In de praktijk is dit de woonplaats waar de schuldenaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.