• Artikel 36 Faillissementswet (36 FW)

    Verjaringstermijn

    1. Wanneer een verjaringstermijn betreffende een rechtsvordering, als bedoeld in artikel 26, zou aflopen gedurende het faillissement of binnen zes maanden na het einde daarvan, loopt de termijn voort totdat zes maanden na het einde van het faillissement zijn verstreken.
    2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op van rechtswege aanvangende vervaltermijnen.