• Artikel 297 Faillissementswet (297 FW)

  Bevoegdheid verrichten rechtshandeling

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 296 is de schuldenaar zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen.
  2. De schuldenaar behoeft niettemin de toestemming van de bewindvoerder voor de volgende rechtshandelingen:
   1. het aangaan van een overeenkomst inzake krediet in de zin van de Wet op het financieel toezicht;
   2. overeenkomsten waarbij hij zich als borg of anderszins als medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
   3. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, voorzover niet bovenmatig.
  3. Een rechtshandeling in strijd met het tweede lid verricht, is vernietigbaar. Slechts de bewindvoerder kan deze vernietigingsgrond inroepen.