Goederenrecht

Het goederenrecht geeft regels die gaan over het eigendom en zeggenschap over goederen. Dit kunnen zowel zaken als vermogensrechten zijn. Daarnaast kunnen deze rechten tegen iedereen worden ingeroepen. Dat betekent dat er geen afspraken gemaakt hoeven te worden tussen partijen. Als je eigenaar bent van een goed, kan je dat eigendomsrecht tegen iedereen inroepen. Het is een absoluut recht.

Verschillende rechten

Naast het eigendomsrecht bestaan er meer verschillende rechten die voortvloeien uit het goederenrecht. Zo bestaan er bijvoorbeeld beperkte rechten, zekerheidsrechten, erfdienstbaarheden en nog veel meer.

Overdracht van goederen

Een belangrijk punt dat in het goederenrecht wordt geregeld is de overdracht van goederen. Bijvoorbeeld als je iets verkoopt. Voor een geldige levering gelden drie vereisten: 1) een geldige titel, 2) een levering en 3) beschikkingsbevoegdheid. Zonder deze drie kan er geen geldige eigendomsoverdracht plaatsvinden. Voor de levering van onroerende en roerende zaken wordt er in de wet een onderscheid gemaakt. Zo is voor de levering van onroerende zaken een notariële akte en inschrijving in de openbare registers vereist. Voor de levering van roerende zaken gaat het om bezitsverschaffing. Ook dit kan weer op verschillende manieren. Daarnaast kennen we een aparte vorm van levering voor vermogensrechten. Dit kan door middel van een authentieke of onderhandse akte en een (eventuele) mededeling daarvan.

Verkrijging van goederen

Goederen kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Dit kan onder algemene titel of onder bijzondere titel. Een vorm van verkrijging onder algemene titel is bijvoorbeeld boedelmenging bij bijvoorbeeld een huwelijk of door erfopvolging. Verkrijging onder bijzondere titel is elke verkrijging die niet onder algemene titel plaatsvindt. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan zaaksvorming, vermenging of natrekking.

Derdenbescherming

Het goederenrecht kent verschillende vormen van derdenbescherming. De meest voorkomende is die van de onbevoegde vervreemder. De verkrijger die van een onbevoegde vervreemder een goed heeft verkregen, wordt beschermd als die te goeder trouw is. Als de verkrijger niet wist dat de vervreemder niet bevoegd was het goed te vervreemden, dan maakt dat voor de overdracht niet uit. Er is nog steeds sprake van een geldige overdracht.