• Boek 3 Artikel 80 (3:80 BW)

    Verkrijging en verlies goederen

    1. Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen.
    2. Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2, door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 en door toepassing van een afwikkelingsinstrument als bedoeld in de artikelen 3A:1, onderdelen a, b en c, en 3A:77, onderdelen b, c en d, van de Wet op het financieel toezicht.
    3. Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.
    4. Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.