• Boek 3 Artikel 80 (3:80 BW)

  Verkrijging en verlies goederen

  1. Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen.
  2. Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2, door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 en door toepassing van een afwikkelingsinstrument als bedoeld in de artikelen 3A:1, onderdelen a, b en c, en 3A:77, onderdelen b, c en d, van de Wet op het financieel toezicht.
  3. Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.
  4. Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.

  Toelichting

  Men kan goederen op verschillende manieren verkrijgen. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen verkrijging onder algemene titel en onder bijzondere titel. Dit onderscheid is van belang voor de rechtspositie van de verkrijger.

  Onder algemene titel

  Iemand die goederen onder algemene titel verkrijgt zet de volledige rechtspositie van zijn voorganger voort. In de wet worden vijf situaties genoemd waarin iemand onder algemene titel kan verkrijgen. Dit is een limitatieve opsomming, hetgeen betekent dat alleen deze vijf situaties mogelijk zijn.

  1. Boedelmenging;
  2. Erfopvolging;
  3. Fusie;
  4. Toepassing afwikkelingsinstrument;
  5. Splitsing.

  Onder bijzondere titel

  Alles wat niet onder algemene titel wordt verkregen, valt onder de bijzondere titel. Dit is dus een rest-categorie. Valt het niet onder verkrijging onder algemene titel, dan is het verkrijging onder bijzondere titel. Hierbij wordt de rechtspositie van de voorganger niet voortgezet. Degene die de goederen verkrijgt stapt in een eigen, nieuwe rechtspositie ten aanzien van die goederen. Dit is dus het verschil met verkrijging onder algemene titel, waarbij zo’n voorgaande rechtspositie wel wordt voortgezet.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.