• Boek 3 Artikel 287 (3:287 BW)

  Voorrang vordering tot schadevergoeding

  1. De vordering tot vergoeding van schade is bevoorrecht op de vordering die de schuldenaar uit hoofde van verzekering van zijn aansprakelijkheid op de verzekeraar mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot vergoeding van deze schade betreft.
  2. De schuldeiser kan zijn vordering verhalen op de vordering waarop het voorrecht rust, zonder dat hem andere rechten van derden op deze laatste vordering dan het ingevolge artikel 936 lid 2 van Boek 7 aan de tussenpersoon toekomende recht op afdracht, kunnen worden tegengeworpen.

  Toelichting

  Indien iemand een vordering tot schadevergoeding op iemand heeft, kan die schuldenaar hiervoor verzekerd zijn. Die schuldenaar heeft daarmee zo weer een vordering op zijn verzekeraar. De wet probeert hier te bewerkstelligen dat het geld uit deze vorderingen daadwerkelijk bij de gedupeerde terecht komt. De vordering tot schadevergoeding kent namelijk een voorrecht op de vordering van de schuldenaar op zijn verzekeraar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.