• Boek 3 Artikel 40 (3:40 BW)

  Strijd met de wet, goede zeden of openbare orde

  1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig.
  2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
  3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.

  Toelichting

  Indien een rechtshandeling in strijd is met de goede zeden, openbare orde of met de wet, dan is deze nietig. Het is aan de rechter om te bepalen wanneer iets in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Hierbij spelen de maatschappij een belangrijke rol, maar ook moraliteit staat hier voorop.

  Belangrijk is dat het hier gaat om nietigheid. Een rechtshandeling is in voorgenoemde gevallen van rechtswege nietig. Dat betekent dat niet iemand eerst een beroep moet doen op de nietigheid ervan. Daarnaast maakt het ook niet uit of iemand partij is bij de rechtshandeling of niet. De nietigheid werkt jegens iedereen, dus ook tegen derden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.