• Boek 3 Artikel 62 (3:62 BW)

  Algemene en bijzondere volmacht

  1. Een algemene volmacht strekt zich slechts uit tot daden van beschikking, indien schriftelijk en ondubbelzinnig is bepaald dat zij zich ook tot die daden uitstrekt. Onder algemene volmacht wordt verstaan de volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten.
  2. Een bijzondere volmacht die in algemene bewoordingen is verleend, strekt zich slechts uit tot daden van beschikking indien dit ondubbelzinnig is bepaald. Niettemin strekt een volmacht die voor een bepaald doel is verleend, zich uit tot alle daden van beheer en van beschikking die dienstig kunnen zijn tot het bereiken van dit doel.

  Toelichting

  De wet maakt een onderscheid tussen algemene en bijzondere volmachten. Een algemene volmacht is een volmacht die alle aangelegenheden van de volmachtgever en tevens alle rechtshandelingen omvat, behalve hetgeen daarvan is uitgesloten. Alles wat ondubbelzinnig hiervan is uitgesloten, valt niet onder de algemene volmacht. Een algemene volmacht geeft de gevolmachtigde dus de bevoegdheid de volmachtgever op alle facetten te vertegenwoordigen. Daarnaast strekt de algemene volmacht alleen uit tot daden van beschikking, indien de volmachtgever dit zelf heeft bepaald. Ook dit dient ondubbelzinnig te zijn bepaald.

  Een bijzondere volmacht is eigenlijk elke volmacht die niet een algemene volmacht is. Dus bijvoorbeeld volmachten die voor een bepaald doel of type rechtshandeling zijn verleend.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.