• Boek 3 Artikel 257 (3:257 BW)

  Tekortschieten in zorgplicht

  Indien degene die uit hoofde van een pandrecht een zaak onder zich heeft, in ernstige mate in de zorg voor de zaak tekortschiet, kan de rechtbank op vordering van de pandgever of een pandhouder bevelen dat de zaak aan een van hen wordt afgegeven of in gerechtelijke bewaring van een derde wordt gesteld.

  Toelichting

  De pandhouder heeft de verplichting goed zorg te dragen voor de verpande zaak. Dit volgt uit artikel 3:243 BW. In dit artikel wordt duidelijk wat de sanctie is op schending van deze zorgplicht.

  Als de pandhouder tekortschiet in zijn zorgplicht, kan de rechtbank afgifte van de verpande zaak bevelen. De rechter kan dit alleen doen indien de pandgever of een andere pandhouder hiertoe een vordering instelt. De verpande zaak dient dan te worden afgegeven aan de pandgever, een andere pandhouder of aan een derde.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.