• Boek 3 Artikel 17 (3:17 BW)

  Inschrijfbare feiten

  1. Behalve die feiten waarvan inschrijving krachtens andere wetsbepalingen mogelijk is, kunnen in deze registers de volgende feiten worden ingeschreven:
   1. rechtshandelingen die een verandering in de rechtstoestand van registergoederen brengen of in enig ander opzicht voor die rechtstoestand van belang zijn;
   2. erfopvolgingen die registergoederen betreffen, daaronder begrepen de opvolging door de Staat krachtens de artikelen 189 en 226 lid 4 van Boek 4, en de afgifte van registergoederen aan de Staat krachtens artikel 226 leden 1 en 2 van Boek 4;
   3. vervulling van de voorwaarde, gesteld in een ingeschreven voorwaardelijke rechtshandeling, en de verschijning van een onzeker tijdstip, aangeduid in de aan een ingeschreven rechtshandeling verbonden tijdsbepaling, alsmede de dood van een vruchtgebruiker van een registergoed;
   4. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld;
   5. rechterlijke uitspraken die de rechtstoestand van registergoederen of de bevoegdheid daarover te beschikken betreffen, mits zij uitvoerbaar bij voorraad zijn of een verklaring van de griffier wordt overgelegd, dat daartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat of dat hem drie maanden na de uitspraak niet van het instellen van een gewoon rechtsmiddel is gebleken, benevens de tegen de bovenbedoelde uitspraken ingestelde rechtsmiddelen;
   6. instelling van rechtsvorderingen en indiening van verzoeken ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak die de rechtstoestand van een registergoed betreft;
   7. executoriale en conservatoire beslagen op registergoederen;
   8. naamsveranderingen die tot registergoederen gerechtigde personen betreffen;
   9. verjaring die leidt tot verkrijging van een registergoed of tenietgaan van een beperkt recht dat een registergoed is;
   10. beschikkingen en uitspraken, waarbij een krachtens een bijzondere wetsbepaling ingeschreven beschikking wordt vernietigd, ingetrokken of gewijzigd;
   11. de aanleg en verwijdering van een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie.
  2. Huur- en pachtovereenkomsten en andere feiten die alleen persoonlijke rechten geven of opheffen, kunnen slechts worden ingeschreven, indien een bijzondere wetsbepaling dit toestaat.

  Toelichting

  Lid 1 van dit artikel geeft aan welke feiten er in de openbare registers dienen te worden ingeschreven. Het gaat dan voornamelijk om feiten die de rechtstoestand van zo’n registergoed op goederenrechtelijk gebied omschrijven. Als deze feiten al op basis van een ander wetsartikel ingeschreven kunnen worden, dan ziet dit artikel daar niet op.

  Daarnaast wordt in lid 2 duidelijk dat sommige feiten niet ingeschreven kunnen worden. Tenzij dit expliciet wordt toegelaten door de wet.

  Als laatst wordt er een onderscheid gemaakt tussen feiten die moeten worden ingeschreven en feiten die kunnen worden ingeschreven. Er bestaan feiten die alleen rechtsgevolg hebben als ze worden ingeschreven. Die moeten worden ingeschreven om het beoogde effect te bereiken. Vaak heeft dit te maken met derdenbescherming. Het is van belang dat iedereen op de hoogte kan zijn van die goederenrechtelijke rechtstoestand.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.