• Boek 3 Artikel 97 (3:97 BW)

  Levering toekomstige goederen

  1. Toekomstige goederen kunnen bij voorbaat worden geleverd, tenzij het verboden is deze tot onderwerp van een overeenkomst te maken of het registergoederen zijn.
  2. Een levering bij voorbaat van een toekomstig goed werkt niet tegen iemand die het goed ingevolge een eerdere levering bij voorbaat heeft verkregen. Betreft het een roerende zaak, dan werkt zij jegens deze vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is gekomen.

  Toelichting

  Goederen zijn overdraagbaar. Voor overdracht gelden drie vereisten: geldige titel, geldige levering en beschikkingsbevoegdheid. De wet kent ook zoiets als toekomstige goederen. Hier wordt duidelijk hoe de levering van toekomstige goederen geschiedt, ten einde een geldige overdracht.

  Toekomstig goed

  Bestaande goederen kunnen worden overgedragen, maar ook toekomstige goederen kunnen onderdeel uitmaken van ons economisch rechtsverkeer. Er zijn verschillende gevallen mogelijk:

  1. Het goed bestaat helemaal nog niet; of
  2. Het goed bestaat wel al, maar behoort nog niet tot het eigendom van degene die het goed wil vervreemden. De vervreemder moet eerst nog eigenaar van het goed worden.

  Een toekomstig goed wordt geleverd door middel van een levering bij voorbaat. Vaak gaat het dan om een overeenkomst onder opschortende voorwaarde. Het goed wordt geleverd zodra de opschortende voorwaarde intreedt. Die opschortende voorwaarde bestaat dan uit het feit dat de vervreemder eigenaar van het goed wordt – dus zelf het goed verkrijgt.

  Hiervoor moet dezelfde leveringshandeling worden verricht als wanneer het goed niet toekomstig was.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.