• Boek 3 Artikel 84 (3:84 BW)

  Eigendomsoverdracht

  1. Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.
  2. Bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn.
  3. Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.
  4. Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.

  Toelichting

  Goederen zijn overdraagbaar. Dat is essentieel voor ons economisch rechtsverkeer. De wet geeft hier de vereisten voor een geldige overdracht:

  1. Geldige titel;
  2. Geldige levering;
  3. Beschikkingsbevoegdheid.

  Bij een geldige titel kan men denken aan bijvoorbeeld een koopovereenkomst. De titel rechtvaardigt uiteindelijk de overdracht. Voor de levering is van belang dat er een leveringshandeling wordt verricht. Afhankelijk van het soort goed wordt de manier van levering bepaald. Een registergoed wordt bijvoorbeeld anders geleverd dan een vorderingsrecht. Als laatst dient de vervreemder beschikkingsbevoegd te zijn. Als deze niet bevoegd was over het goed te beschikken, dan heeft er geen geldige levering plaatsgevonden. Iemand is niet beschikkingsbevoegd als hij bijvoorbeeld geen eigenaar bleek te zijn.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.