• Boek 3 Artikel 94 (3:94 BW)

  Levering rechten door cessie

  1. Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.
  2. De levering van een tegen een bepaalde, doch op de dag waarop de akte wordt opgemaakt onbekende persoon uit te oefenen recht dat op die dag aan de vervreemder toebehoort, werkt terug tot die dag, indien de mededeling met bekwame spoed wordt gedaan, nadat die persoon bekend is geworden.
  3. Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend, mits deze rechten op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. De levering kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie deze rechten moeten worden uitgeoefend dan na mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of de verkrijger. Voor de verkrijger van een recht dat overeenkomstig de eerste zin is geleverd, geldt artikel 88 lid 1 slechts, indien hij te goeder trouw is op het tijdstip van de in tweede zin bedoelde mededeling.
  4. De personen tegen wie het recht moet worden uitgeoefend, kunnen verlangen dat hun een door de vervreemder gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel wordt ter hand gesteld. Bedingen die voor deze personen van geen belang zijn, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Is van een titel geen akte opgemaakt, dan moet hun de inhoud, voor zover voor hen van belang, schriftelijk worden medegedeeld.

  Toelichting

  Voor overdracht gelden drie vereisten: geldige titel, geldige levering en beschikkingsbevoegdheid. De wet legt hier uit hoe de levering van tegen bepaalde personen uit te oefenen rechten plaatsvindt.

  Hierbij kan gedacht worden aan de overdracht van een vordering op naam. Een vordering is een recht dat je tegen iemand uitoefent. Daarnaast kan een vordering worden overgedragen. In dit artikel wordt duidelijk hoe je zo’n vordering op naam levert, ten einde een geldige overdracht tot stand te laten komen.

  Openbaar

  Als voorbeeld blijven we bij de vordering. Een vordering kan openbaar worden overgedragen. Dit gebeurt door middel van een akte van cessie en het doen van een mededeling. Het feit dat er een mededeling wordt gedaan maakt dat we het hier hebben over openbare cessie. De akte kan een authentieke of onderhandse akte zijn. De mededeling wordt gedaan aan de schuldenaar. Dat is degene die de vordering moet betalen. De schuldenaar kan vanaf dat moment alleen nog bevrijdend betalen aan de verkrijger van de vordering en niet meer aan zijn oorspronkelijke schuldeiser. De schuldenaar krijgt dus als het ware een ‘nieuwe’ tegenpartij.

  Stil

  Een vordering kan ook stil worden overgedragen. Deze mogelijkheid wordt stille cessie genoemd, omdat dit zonder mededeling geschiedt. Deze mogelijkheid is voornamelijk in het leven geroepen voor het geval er een groot aantal vorderingen in één keer worden overgedragen. Het is voor de vervreemder dan wel verkrijger onmogelijk om aan alle schuldenaren mededeling te doen, zo luidt het idee van de wetgever. In zo’n geval weet de schuldenaar niet dat de vordering is overgedragen en kan hij nog steeds bevrijdend blijven betalen aan de vervreemder van de vordering. Aan zijn oorspronkelijke schuldeiser dus.