• Boek 3 Artikel 273 (3:273 BW)

  Zuivering

  1. Door de levering ingevolge een executoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs gaan alle op het verkochte goed rustende hypotheken teniet en vervallen de ingeschreven beslagen, alsook de beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden.
  2. Wanneer de koper aan de voorzieningenrechter binnen welker rechtsgebied het verbonden goed zich geheel of grotendeels bevindt, de bewijsstukken overlegt, dat de verkoop met inachtneming van de wettelijke voorschriften heeft plaatsgehad en dat de koopprijs in handen van de notaris is gestort, wordt hem van het tenietgaan en vervallen van de in het vorige lid bedoelde hypotheken, beperkte rechten en beslagen een verklaring verstrekt. De verklaring kan ook namens de koper door een notaris worden verzocht. Tegen de beschikking die een zodanige verklaring inhoudt, is geen hogere voorziening toegelaten.
  3. De verklaring kan bij of na de levering in de registers worden ingeschreven. Zij machtigt dan de bewaarder der registers tot doorhaling van de inschrijvingen betreffende hypotheken en beslagen.

  Toelichting

  Bij het hypotheekrecht kan er sprake zijn van zuivering. Zuivering is het tenietgaan van het recht van hypotheek. Daarnaast vervallen alle beslagen die op het goed rusten, alsmede andere beperkte rechten. Dit als gevolg van de levering na een executieverkoop en de koper die de koopprijs heeft voldaan.

  Er gelden dus slechts twee vereisten voor zuivering:

  1. Het goed moet zijn geleverd na een executoriale verkoop.
  2. De koper van het goed moet de koopprijs hebben voldaan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.