• Boek 3 Artikel 51 (3:51 BW)

  Gerechtelijke vernietiging

  1. Een rechterlijke uitspraak vernietigt een rechtshandeling, doordat zij een beroep in rechte op een vernietigingsgrond aanvaardt.
  2. Een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
  3. Een beroep in rechte op een vernietigingsgrond kan te allen tijde worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering of andere rechtsmaatregel. Hij die dit beroep doet, is verplicht om zo spoedig mogelijk daarvan mededeling te doen aan de partijen bij de rechtshandeling die niet in het geding zijn verschenen.

  Toelichting

  Als iemand in wiens belang een bepaalde vernietigingsgrond bestaat zich in rechte daarop beroept, kan de rechter een rechtshandeling vernietigen. De rechtshandeling wordt uiteindelijk vernietigd doordat de rechter uitspraak doet, een zogeheten vonnis.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.