• Boek 3 Artikel 74 (3:74 BW)

  Onherroepelijke volmacht

  1. Voor zover een volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of van een derde, kan worden bepaald dat zij onherroepelijk is, of dat zij niet eindigt door de dood of ondercuratelestelling van de volmachtgever. Eerstgenoemde bepaling sluit, tenzij anders blijkt, de tweede in.
  2. Bevat de volmacht een bepaling als in het vorige lid bedoeld, dan mag de wederpartij aannemen dat het aldaar voor de geldigheid van die bepaling gestelde vereiste vervuld is, tenzij het tegendeel voor haar duidelijk kenbaar is.
  3. Tenzij anders is bepaald, kan de gevolmachtigde een overeenkomstig het eerste lid onherroepelijk verleende volmacht ook buiten de in artikel 64 genoemde gevallen aan een ander verlenen.
  4. De rechtbank kan op verzoek van de volmachtgever, of van een erfgenaam of de curator van de volmachtgever, een bepaling als in het eerste lid bedoeld wegens gewichtige redenen wijzigen of buiten werking stellen.

  Toelichting

  In artikel 3:72 BW wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van manieren waarop een volmacht kan eindigen. In dit artikel biedt de wet echter de mogelijkheid om die beëindigingsmogelijkheden uit te sluiten. Er wordt dan ook wel gesproken van een onherroepelijke volmacht.

  Een onherroepelijke volmacht houdt in dat de volmacht niet kan worden herroepen. Een volmacht kan alleen onherroepelijk zijn, voor zover het gaat om een rechtshandeling die in het belang van de gevolmachtigde of van een derde zijn.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.