• Boek 3 Artikel 325 (3:325 BW)

  Schakelbepaling

  1. Op de verjaring van het vorige artikel zijn de artikelen 319-323 van overeenkomstige toepassing.
  2. De verjaring van het vorige artikel wordt gestuit door:
   1. betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning;
   2. erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting;
   3. iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift, met bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan.