• Boek 3 Artikel 15a (3:15a BW)

  Elektronische handtekening

  Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 11, en een andere elektronische handtekening als bedoeld in onderdeel 10, van artikel 3 van deze verordening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze beide elektronische handtekeningen de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.

  Toelichting

  Een elektronische handtekening is de digitale versie van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die worden vastgehecht aan een digitaal document. In artikel 3:15a BW zijn de vereisten voor een betrouwbare elektronische handtekening neergelegd. Deze vereisten volgen uit Europese wetgeving.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.