• Boek 3 Artikel 90 (3:90 BW)

  Levering roerende zaken

  1. De levering vereist voor de overdracht van roerende zaken, niet-registergoederen, die in de macht van de vervreemder zijn, geschiedt door aan de verkrijger het bezit der zaak te verschaffen.
  2. Blijft de zaak na de levering in handen van de vervreemder, dan werkt de levering tegenover een derde die een ouder recht op de zaak heeft, eerst vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is gekomen, tenzij de oudere gerechtigde met vervreemding heeft ingestemd.

  Toelichting

  Voor een geldige overdracht gelden drie vereisten: een geldige titel, een geldige levering en beschikkingsbevoegdheid. De wet geeft hier aan hoe een geldige levering van roerende zaken plaatsvindt. Het bezit moet worden verschaft.

  Degene die het goed vervreemd is of bezitter of houder. De overdracht kan plaatsvinden op de wijzen genoemd in de artikelen 3:114 en 3:115 BW.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.