• Boek 3 Artikel 91 (3:91 BW)

    Levering onder opschortende voorwaarde

    1. De levering van in het vorige artikel bedoelde zaken ter uitvoering van een verbintenis tot overdracht onder opschortende voorwaarde, geschiedt door aan de verkrijger de macht over de zaak te verschaffen.