• Boek 3 Artikel 72 (3:72 BW)

  Einde volmacht

  Een volmacht eindigt:
   1. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
   2. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij anders is bepaald;
   3. door herroeping door de volmachtgever;
   4. door opzegging door de gevolmachtigde.

  Toelichting

  Een volmacht kan op verschillende manieren eindigen. In dit artikel wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven. Dat betekent dat er nog andere mogelijkheden bestaan waarop een volmacht kan eindigen, dan die genoemd in dit artikel.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.