• Boek 3 Artikel 70 (3:70 BW)

  Instaan voor volmacht

  Hij die als gevolmachtigde handelt, staat jegens de wederpartij in voor het bestaan en de omvang van de volmacht, tenzij de wederpartij weet of behoort te begrijpen dat een toereikende volmacht ontbreekt of de gevolmachtigde de inhoud van de volmacht volledig aan de wederpartij heeft medegedeeld.

  Toelichting

  De wederpartij wordt hier de mogelijkheid geboden een actie tot schadevergoeding in te stellen tegen de pseudo-gevolmachtigde. Dus, tegen diegene die onbevoegd als gevolmachtigde heeft gehandeld. Het gaat in dit artikel om de verhouding tussen de wederpartij en de pseudo-gevolmachtigde.

  De (pseudo)gevolmachtigde staat in voor het bestaan en de omvang van de volmacht jegens de wederpartij. Dat betekent dat die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor die volmacht.

  De actie tot schadevergoeding van de wederpartij behelst het positieve contractsbelang. Indien de rechtshandeling niet het beoogde rechtsgevolg heeft – bijvoorbeeld: er komt geen overeenkomst tot stand – dan dient de wederpartij in de situatie te worden gebracht waarin zij had verkeerd als er wel sprake was van een geldige volmacht. De pseudo-gevolmachtigde dient deze schade te dragen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.