• Boek 3 Artikel 89 (3:89 BW)

  Levering onroerende zaken

  1. De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.
  2. De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten.
  3. Treedt bij een akte van levering iemand als gevolmachtigde van een der partijen op, dan moet in de akte de volmacht nauwkeurig worden vermeld.
  4. Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen.

  Toelichting

  Voor overdracht gelden drie vereisten: geldige titel, geldige levering en beschikkingsbevoegdheid. Hier wordt duidelijk hoe een geldige levering van onroerende goederen of een ander registergoed plaatsvindt.

  Voor een geldige levering zijn vereist:

  1. Een notariële akte; en
  2. Inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

  Zodra de notariële akte wordt ingeschreven in de openbare registers is de levering afgerond. Op dat moment is het goed geleverd. Belangrijk hier is dat degene die het goed vervreemd op dat moment ook beschikkingsbevoegd is.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.