• Boek 3 Artikel 13 (3:13 BW)

  Misbruik van bevoegdheid

  1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
  2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
  3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

  Toelichting

  Wanneer is er sprake van misbruik van bevoegdheid?

  Van misbruik van bevoegdheid is onder meer sprake wanneer men een bevoegdheid inroept met als enig doel om de ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor deze bestemd is. Misbruik van bevoegdheid wordt geregeld in artikel 3:13 BW.