• Boek 3 Artikel 99 (3:99 BW)

  Verkrijgende verjaring

  1. Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.
  2. Lid 1 geldt niet voor roerende zaken die krachtens de Wet tot behoud van cultuurbezit als beschermd voorwerp zijn aangewezen of deel uitmaken van een openbare collectie of van een inventarislijst als bedoeld in artikel 14a, tweede lid, van die wet, mits het bezit na die aanwijzing of gedurende dit deel uitmaken is begonnen.
  3. Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a lid 1 en 86b lid 1.

  Toelichting

  Iemand kan iets verkrijgen door middel van overdracht, maar ook door verjaring. Dit noemen we verkrijging door verjaring. Een bezitter te goeder trouw kan een recht op roerende zaken die geen registergoederen zijn verkrijgen, door drie jaar lang onafgebroken het bezit te hebben. Zodra die drie jaar is verstreken, verkrijgt de bezitter zo’n recht. Bij andere goederen geldt een onafgebroken bezit van tien jaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.