• Boek 3 Artikel 37 (3:37 BW)

  Vorm en verklaring

  1. Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.
  2. Indien bepaald is dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, kan zij, voor zover uit de strekking van die bepaling niet anders volgt, ook bij exploit geschieden.
  3. Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.
  4. Wanneer een door de afzender daartoe aangewezen persoon of middel een tot een ander gerichte verklaring onjuist heeft overgebracht, geldt het ter kennis van de ontvanger gekomene als de verklaring van de afzender, tenzij de gevolgde wijze van overbrenging door de ontvanger was bepaald.
  5. Intrekking van een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon eerder dan of gelijktijdig met de ingetrokken verklaring bereiken.

  Toelichting

  De wilsverklaringen die een vereiste vormen voor een rechtshandeling zijn in principe vormvrij. Dat betekent dat zij op elke manier kunnen plaatsvinden. Er is geen manier voorgeschreven waarop zij de ander moeten bereiken. Dit geldt niet alleen voor wilsverklaringen, maar ook voor andere mededelingen.

  Dit is alleen zo, indien in de wet niet anders is bepaald. Sommigen verklaringen en/of mededelingen kennen wel een vormvereiste, zoals een schriftelijkheidsvereiste. Een verklaring en/of mededeling is dan alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn gedaan.

  Ontvangsttheorie

  Een verklaring en/of mededeling die tot een bepaald persoon gericht is, heeft pas werking indien het diegene heeft bereikt. Dit wordt ook wel de ontvangsttheorie genoemd. Indien er een schriftelijkheidsvereiste geldt, wordt hetgeen als bereikt beschouwd indien diegene het heeft ontvangen. Vandaar dat we dit ook wel de ontvangsttheorie noemen. Verzending is dus niet genoeg. Daarnaast is het ook niet vereist dat de geadresseerde daadwerkelijk kennis heeft genomen van de verklaring of mededeling. Als iemand een brief heeft ontvangen, maar hem vervolgens niet openmaakt, dan ligt dat risico niet bij de verzender.

  Ook als het risico van niet of niet op tijd ontvangen van de verklaring en/of mededeling voor risico van de ontvanger komt, kan het niet aan de verzender worden tegengeworpen dat dit de ontvanger nooit bereikt heeft.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.