• Boek 3 Artikel 76 (3:76 BW)

  Bekendheid wederpartij einde volmacht

  1. Een oorzaak die de volmacht heeft doen eindigen, kan tegenover een wederpartij die noch van het einde van de volmacht, noch van die oorzaak kennis droeg, slechts worden ingeroepen:
   1. indien het einde van de volmacht of de oorzaak die haar heeft doen eindigen aan de wederpartij was medegedeeld of was bekend gemaakt op een wijze die krachtens wet of verkeersopvattingen meebrengt dat de volmachtgever het einde van de volmacht aan de wederpartij kan tegenwerpen;
   2. indien de dood van de volmachtgever van algemene bekendheid was;
   3. indien de aanstelling of tewerkstelling, waaruit de volmacht voortvloeide, op een voor derden kenbare wijze was beëindigd;
   4. indien de wederpartij van de volmacht op geen andere wijze had kennis gekregen dan door een verklaring van de gevolmachtigde.
  2. In de gevallen van het vorige lid is de gevolmachtigde die voortgaat op naam van de volmachtgever te handelen, tot schadevergoeding gehouden jegens de wederpartij die van het einde van de volmacht geen kennis droeg. Hij is niet aansprakelijk indien hij wist noch behoorde te weten dat de volmacht was geëindigd.

  Toelichting

  Soms is een volmacht al geëindigd, maar is de wederpartij daar niet van op de hoogte. Omdat er geen sprake meer is van een geldige volmacht, is de volmachtgever eigenlijk niet gebonden. En dat is nadelig voor de wederpartij. In zo’n geval staat de wederpartij niet helemaal met lege handen. De wet biedt namelijk bescherming aan de wederpartij.

  De wederpartij wordt beschermd doordat de oorzaak die de volmacht heeft beëindigd niet aan hem kan worden tegengeworpen. Maar in twee gevallen wordt de wederpartij niet beschermd. De oorzaak kan hem dan toch worden tegengeworpen. Namelijk als:

  1. De wederpartij wist dat de volmacht was beëindigd of de oorzaak van de beëindigd kende. Het gaat hier om iemand die te kwade trouw is. De wederpartij moest echt weten dat de volmacht was beëindigd of op de hoogte zijn van de oorzaak. Het gaat hier om écht weten en niet om een behoren te weten. Dit wordt ook wel zuivere kwade trouw genoemd.
  2. Zich een situatie genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet. Als één van deze situaties zich voordoet, dan kan zo’n oorzaak zonder meer worden tegengeworpen aan de wederpartij. Er bestaat geen discussie meer over wat hij wel of niet kon weten.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.