• Boek 3 Artikel 88 (3:88 BW)

  Bescherming beschikkingsonbevoegdheid registergoed

  1. Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht van een registergoed, van een recht op naam, of van een ander goed waarop artikel 86 niet van toepassing is, geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.
  2. Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a leden 1 en 2 en 86b lid 1.

  Toelichting

  De wet biedt hier bescherming aan de verkrijger die een goed verkregen heeft van een beschikkingsonbevoegde vervreemder. Aan de overige vereisten voor overdracht moet wel zijn voldaan, zoals de geldige titel en de geldige levering.

  Het gaat hier om drie situaties:

  1. De overdracht van goederen die niet onder de reikwijdte van artikel 3:86 BW vallen.
  2. De overdracht van goederen die wel onder de reikwijdte van artikel 3:86 BW vallen, maar waarvan de levering op een andere manier plaatsvindt dan genoemd in de artikelen 3:90, 3:91 of 3:93 BW.
  3. Als het gaat om de overdracht van een cultuurgoed zoals bedoeld in de artikelen 3:86a of 3:86b BW. Ook in zo’n geval is artikel 3:86 BW niet van toepassing.

  Degene die het goed verkrijgt moet wel te goede trouw zijn zoals bedoeld in artikel 3:11 BW. Aangezien het hier kan gaan om een registergoed, geldt er wel een bepaalde onderzoeksplicht. De verkrijger moet enig onderzoek in de openbare registers hebben gedaan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.