Titel 11 – Rechtsvorderingen

Toelichting Jurisprudentie

Schakelbepaling

Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de betrokken rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.

Toelichting Jurisprudentie

Schakelbepaling

Op de verjaring van het vorige artikel zijn de artikelen 319–323 van overeenkomstige toepassing. De verjaring van het vorige artikel wordt gestuit door: betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning; erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting; iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verjaring van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging

De bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke of arbitrale uitspraak verjaart door verloop van twintig jaren na de aanvang van de dag, volgende op die van de uitspraak, of, indien voor tenuitvoerlegging daarvan vereisten zijn gesteld waarvan de vervulling niet afhankelijk is van de wil van degene die de uitspraak heeft verkregen, na de aanvang… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Gevolgen voltooiing van de verjaring

Door voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis gaan de pand- of hypotheekrechten die tot zekerheid daarvan strekken, teniet. Nochtans verhindert de verjaring niet dat het pandrecht op het verbonden goed wordt uitgeoefend, indien dit bestaat in een roerende zaak of een recht aan toonder of order en deze zaak… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Geen ambtshalve toepassing

De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen. Afstand van verjaring geschiedt door een verklaring van hem die de verjaring kan inroepen. Voordat de verjaring voltooid is, kan geen afstand van verjaring worden gedaan.

Toelichting Jurisprudentie

Gronden voor verlenging

Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat: tussen niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten; tussen een wettelijke vertegenwoordiger en de onbekwame die hij vertegenwoordigt; tussen een bewindvoerder en de rechtshebbende voor wie hij het bewind voert, ter zake van vorderingen die dit bewind betreffen; tussen rechtspersonen en haar bestuurders; tussen een beneficiair aanvaarde… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verlenging verjaringstermijn

Wanneer een verjaringstermijn zou aflopen tijdens het bestaan van een verlengingsgrond of binnen zes maanden na het verdwijnen van een zodanige grond, loopt de termijn voort totdat zes maanden na het verdwijnen van die grond zijn verstreken.

Toelichting Jurisprudentie

Nieuwe verjaringstermijn

Door stuiting van de verjaring van een rechtsvordering, anders dan door het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de volgende dag. Is een bindend advies gevraagd en verkregen, dan begint de nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag, volgende… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Stuiting door erkenning

Erkenning van het recht tot welks bescherming een rechtsvordering dient, stuit de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent.

Toelichting Jurisprudentie

Stuiting rechtsvordering tot nakoming

De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het… lees meer »