Boek 4 - Erfrecht

Erfopvolging

Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.

Gelijktijdig overlijden

Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel. Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het… lees meer »

Onwaardig om voordeel te trekken

Van rechtswege zijn onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken: hij die onherroepelijk veroordeeld is ter zake dat hij de overledene heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen; hij die onherroepelijk veroordeeld is wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop naar de Nederlandse… lees meer »

Nietige rechtshandeling

Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor zover zij de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens dit Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een… lees meer »

Betalingsregeling nalatenschap

Op verzoek van de schuldenaar kan de rechtbank wegens gewichtige redenen bepalen dat een geldsom die krachtens dit Boek of, in verband met de verdeling van de nalatenschap, krachtens titel 7 van Boek 3 is verschuldigd, al dan niet vermeerderd met een in de beschikking te bepalen rente, eerst na verloop van zekere tijd, hetzij… lees meer »

Waarde van de goederen

In dit Boek wordt onder de waarde van de goederen der nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vruchtgebruik dat daarop krachtens afdeling 1 of 2 van titel 3 kan komen te rusten.

Schulden van de nalatenschap

Schulden van de nalatenschap zijn: de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan, voor zover niet begrepen in onderdeel i; de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene; de kosten van vereffening van de nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar; de… lees meer »

Echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners

In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners. Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder: huwelijk: geregistreerd partnerschap; gehuwd: als partner geregistreerd; huwelijksgemeenschap: gemeenschap van een geregistreerd partnerschap; trouwbeloften: beloften tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap; echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap op de wijze als bedoeld in artikel 80c… lees meer »

Bestaanseis erfgenaam

Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Wettelijke erfgenamen

De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen; de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters; de grootouders van de erflater; de overgrootouders van de erflater. De afstammelingen van een kind, broer, zuster,… lees meer »