• Boek 4 Artikel 169 (4:169 BW)

  Bevoegdheden bewindvoerder

  1. De bewindvoerder mag met toestemming van de rechthebbende:
   1. de in artikel 167 lid 1 bedoelde handelingen verrichten;
   2. geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijk schuldenaar verbinden;
   3. een overeenkomst tot beëindiging van een geschil aangaan; hij behoeft deze toestemming niet in het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of indien het voorwerp van het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat.
  2. Is het bewind uitsluitend of mede in het belang van een ander dan de rechthebbende of in hun gemeenschappelijk belang ingesteld, dan is ook toestemming van die ander vereist.
  3. Verleent iemand wiens toestemming is vereist deze niet, dan kan de kantonrechter haar desverzocht door zijn machtiging vervangen. De kantonrechter kan de machtiging verlenen onder zodanige voorwaarden als hij geraden acht.