• Boek 4 Artikel 94 (4:94 BW)

    Maken uiterste wil

    1. Behoudens hetgeen in de artikelen 97-107 is bepaald, kan een uiterste wil alleen worden gemaakt bij een notariële akte of bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte.