• Boek 4 Artikel 69 (4:69 BW)

  Niet als giften beschouwd

  1. Voor de toepassing van deze afdeling worden niet als giften beschouwd:
   1. giften aan personen ten aanzien van wie de erflater moreel verplicht was bij te dragen in hun onderhoud tijdens zijn leven of na zijn dood, voor zover zij als uitvloeisel van die verplichting zijn aan te merken en in overeenstemming waren met het inkomen en het vermogen van de erflater;
   2. gebruikelijke giften voor zover zij niet bovenmatig waren.
  2. Lid 1 is niet van toepassing op giften als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder i.