Titel 2 – Erfopvolging bij versterf

Plaatsvervulling

Plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaan, die onwaardig zijn, onterfd zijn of verwerpen of wier erfrecht is vervallen. Zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. Degenen die de erflater verder dan de… lees meer »

Erven voor gelijke delen

Degenen die tezamen uit eigen hoofde tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. In afwijking van lid 1 is het erfdeel van een halfbroer of halfzuster de helft van het erfdeel van een volle broer, een volle zuster of een ouder. Wanneer het erfdeel van een ouder door toepassing van de leden 1… lees meer »

Wettelijke erfgenamen

De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen; de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters; de grootouders van de erflater; de overgrootouders van de erflater. De afstammelingen van een kind, broer, zuster,… lees meer »

Bestaanseis erfgenaam

Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.