• Boek 3 Artikel 43 (3:43 BW)

  Nietige verkrijging

  1. Rechtshandelingen die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomende personen, strekken tot verkrijging door:
   1. rechters, leden van het openbaar ministerie, gerechtsauditeurs, griffiers, advocaten, deurwaarders en notarissen van goederen waarover een geding aanhangig is voor het gerecht, onder welks rechtsgebied zij hun bediening uitoefenen;
   2. ambtenaren, van goederen die door hen of te hunnen overstaan worden verkocht, of
   3. personen met openbaar gezag bekleed, van goederen die toebehoren aan het Rijk, provincies, gemeenten of andere openbare instellingen en aan hun beheer zijn toevertrouwd,
  2. Lid 1 onder a heeft geen betrekking op uiterste wilsbeschikkingen, door een erflater ten voordele van zijn wettelijke erfgenamen gemaakt, noch op rechtshandelingen krachtens welke deze erfgenamen goederen der nalatenschap verkrijgen.
  3. In het geval bedoeld in het eerste lid onder c is de rechtshandeling geldig, indien zij met Onze goedkeuring is geschied of het een verkoop in het openbaar betreft. Indien de rechtshandeling strekt tot verkrijging door een lid van de gemeenteraad of een wethouder, onderscheidenlijk de burgemeester komt de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid tot goedkeuring toe aan gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de Commissaris van de Koning.

  Toelichting

  Bepaalde rechtshandelingen kunnen niet door bepaalde personen worden verricht. Daarom wordt met dit artikel een bepaalde vorm van handelingsonbevoegdheid geschept. Indien iemand toch zo’n rechtshandeling verricht, dan is deze nietig. De rechtshandeling heeft dan geen werking. Het idee hierachter is het dienen van het algemeen belang. Door middel van deze handelingsonbevoegdheid wordt elke vorm of schijn van een belangenverstrengeling vermeden en daarmee dus het algemeen belang gediend.