• Boek 3 Artikel 115 (3:115 BW)

  Bezitsoverdracht door verklaring

  Voor de overdracht van het bezit is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende:
   1. wanneer de vervreemder de zaak bezit en hij haar krachtens een bij de levering gemaakt beding voortaan voor de verkrijger houdt;
   2. wanneer de verkrijger houder van de zaak voor de vervreemder was;
   3. wanneer een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dit geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld.

  Toelichting

  Er zijn verschillende manieren waarop een goed geleverd kan worden. Levering is vereist voor een geldige overdracht. Eén van die manieren is bezitsverkrijging. Ook wel de bezitsoverdracht genoemd.

  Hier worden drie manieren van bezitsoverdracht genoemd:

  1. Consitutum possessorium (levering c.p.): de bezitter wordt houder. Het goed blijft bij de vervreemder, maar de verkrijger wordt bezitter. X koopt een fiets van Y. De fiets staat in de schuur van Y. X zegt dat de fiets in de schuur van Y mag blijven staan. X is nu voortaan bezitter van de fiets, maar Y is houder.
  2. Traditio brevi manu: de houder wordt bezitter. Het goed was al fysiek in de macht van de verkrijger. De verkrijger was dus eerst houder. X koopt een fiets van Y. De fiets staat al in de schuur van X, dus X was voor de koop houder. Na de koop is X niet langer houder van de fiets, maar bezitter.
  3. Traditio longa manu: de levering met de lange hand. Het goed blijft onder bij een derde. X koopt een fiets van Y, maar de fiets staat in de schuur van Z. Hiervoor is wel een tweezijdige verklaring nodig en tevens een mededeling aan die derde.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.