Titel 2 – Rechtshandelingen

Toelichting Jurisprudentie

Schakelbepaling

Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

Toelichting Jurisprudentie

Bekrachtiging

Wanneer eerst na het verrichten van een rechtshandeling een voor haar geldigheid gesteld wettelijk vereiste wordt vervuld, maar alle onmiddellijk belanghebbenden die zich op dit gebrek hadden kunnen beroepen, in de tussen de handeling en de vervulling van het vereiste liggende tijdsruimte de handeling als geldig hebben aangemerkt, is daarmede de rechtshandeling bekrachtigd. Het vorige… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Toestemming overheidsorgaan

Behoeft een rechtshandeling om het beoogde gevolg te hebben goedkeuring, machtiging, vergunning of enige andere vorm van toestemming van een overheidsorgaan of van een andere persoon, die geen partij bij de rechtshandeling is, dan kan iedere onmiddellijk belanghebbende aan hen die partij bij de rechtshandeling zijn geweest, aanzeggen dat, indien niet binnen een redelijke, bij… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Partijen vernietiging rechtshandeling

Voor de toepassing van de artikelen 50-55 gelden mede als partij: in geval van eenzijdige tot een of meer bepaalde personen gerichte rechtshandeling: die personen; in geval van andere eenzijdige rechtshandelingen: zij die onmiddellijk belanghebbenden zijn bij de instandhouding van die handeling.

Toelichting Jurisprudentie

Bevestiging en termijnstelling ontvallen bevoegdheid

De bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling een beroep op een vernietigingsgrond te doen vervalt, wanneer hij aan wie deze bevoegdheid toekomt, de rechtshandeling heeft bevestigd, nadat de verjaringstermijn ter zake van de rechtsvordering tot vernietiging op die grond een aanvang heeft genomen. Eveneens vervalt de bevoegdheid om een beroep op een vernietigingsgrond te… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Wijziging in plaats van vernietiging

De bevoegdheid om ter vernietiging van een meerzijdige rechtshandeling een beroep te doen op misbruik van omstandigheden vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de rechtshandeling voorstelt, die het nadeel op afdoende wijze opheft. Bovendien kan de rechter op verlangen van een der partijen, in plaats van een vernietiging wegens misbruik… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Gevolg vernietiging

De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verjaring vordering tot vernietiging

Rechtsvorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren: in geval van onbekwaamheid: drie jaren nadat de onbekwaamheid is geëindigd, of, indien de onbekwame een wettelijke vertegenwoordiger heeft, drie jaren nadat de handeling ter kennis van de wettelijke vertegenwoordiger is gekomen; in geval van bedreiging of misbruik van omstandigheden: drie jaren nadat deze invloed heeft opgehouden te… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Gerechtelijke vernietiging

Een rechterlijke uitspraak vernietigt een rechtshandeling, doordat zij een beroep in rechte op een vernietigingsgrond aanvaardt. Een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Een beroep in rechte op een vernietigingsgrond kan te allen tijde worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Buitengerechtelijke vernietiging

Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde… lees meer »