• Boek 3 Artikel 67 (3:67 BW)

  Nader te noemen volmachtgever

  1. Hij die een overeenkomst aangaat in naam van een nader te noemen volmachtgever, moet diens naam noemen binnen de door de wet, de overeenkomst of het gebruik bepaalde termijn of, bij gebreke hiervan, binnen een redelijke termijn.
  2. Wanneer hij de naam van de volmachtgever niet tijdig noemt, wordt hij geacht de overeenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.