• Boek 3 Artikel 299 (3:299 BW)

  Reële executie

  1. Wanneer iemand niet verricht waartoe hij is gehouden, kan de rechter hem jegens wie de verplichting bestaat, op diens vordering machtigen om zelf datgene te bewerken waartoe nakoming zou hebben geleid.
  2. Op gelijke wijze kan hij jegens wie een ander tot een nalaten is gehouden, worden gemachtigd om hetgeen in strijd met die verplichting is verricht, teniet te doen.
  3. De kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering der machtiging, komen ten laste van hem die zijn verplichting niet is nagekomen. De uitspraak waarbij de machtiging wordt verleend, kan tevens de voldoening van deze kosten op vertoon van de daartoe nodige, in de uitspraak te vermelden bescheiden gelasten.

  Toelichting

  Indien iemand zijn verplichting om iets te doen niet nakomt, kent de schuldeiser de bevoegdheid tot reële executie. Dit betekent dat de schuldeiser zelf de verplichting laat uitvoeren – door zichzelf of door een derde – op kosten van degene die zijn verplichting niet nakomt. De schuldeiser kan dit alleen indien hij een machtiging van de rechter heeft.

  Ook verplichtingen om iets na te laten kunnen door reële executie worden gerealiseerd. De schuldeiser kan bijvoorbeeld hetgeen niet mocht ongedaan maken of teniet laten gaan. Als iemand verplicht was geen hek te plaatsen, dan kan de schuldeiser door middel van reële executie het hek weg – laten – halen.

  De kosten die bij de reële executie gepaard gaan zijn voor de schuldenaar – degene die zijn verplichting(en) niet nakomt. De schuldeiser moet hierbij wel telkens in alle redelijkheid de belangen van de schuldenaar in ogenschouw nemen. Tevens komen alleen de kosten die noodzakelijk waren voor het nakomen van de verplichting voor rekening van de schuldenaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.