• Boek 3 Artikel 234 (3:234 BW)

  Verkoop goederen schuldenaar

  1. Indien voor een zelfde vordering zowel goederen van de schuldenaar als van een derde zijn verpand of verhypothekeerd, kan de derde, wanneer de schuldeiser tot executie overgaat, verlangen dat die van de schuldenaar mede in de verkoop worden begrepen en het eerst worden verkocht.
  2. Zijn voor een zelfde vordering twee of meer goederen verpand of verhypothekeerd en rust op een daarvan een beperkt recht dat de schuldeiser bij de executie niet behoeft te eerbiedigen, dan heeft de beperkt gerechtigde een overeenkomstige bevoegdheid als in het eerste lid is vermeld.
  3. Indien de schuldeiser weigert aan een op lid 1 of lid 2 gegrond verlangen te voldoen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek van de meest gerede partij of, in geval van een hypotheek, van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal geschieden, op deze weigering beslissen. Het verzoek schorst de executie. Tegen een beschikking krachtens dit lid is geen hogere voorziening toegelaten.

  Toelichting

  Bij een pand- of hypotheekrecht is de schuldenaar vaak ook de pand- of hypotheekgever. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er kan sprake zijn van een derde pand- of hypotheekgever. Een voorbeeld: A wil geld lenen van B, maar A heeft geen goederen om in zekerheid te geven. C weet zeker dat A het geleende geld gaat terugbetalen aan B en vestigt daarom ten behoeve van die geldlening een hypotheekrecht op een aan hem toebehorende onroerende zaak. A is in deze schuldenaar, maar C is de hypotheekgever.

  Daarnaast kunnen beide situaties naast elkaar spelen. Er is sprake van een derde pand- of hypotheek, maar daarnaast zijn er ook goederen van de schuldenaar zelf verpand of verhypothekeerd. Zodra de schuldeiser overgaat tot executie, biedt dit artikel de derde pand- of hypotheekgever de mogelijkheid van de schuldeiser te verlangen dat hij eerst overgaat tot executie van de goederen van de schuldenaar zelf. Het moet dan wel gaan om dezelfde vordering. Alleen dan kan de derde pand- of hypotheekgever verlangen dat de schuldeiser eerst de goederen van de schuldenaar verkoopt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.