• Boek 5 Artikel 15 (5:15 BW)

  Vermenging

  Worden roerende zaken die aan verschillende eigenaars toebehoren door vermenging tot één zaak verenigd, dan is het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Wat is vermenging?

  Er is sprake van vermenging als roerende zaken tot één zaak worden verenigd, en dan niet langer individualiseerbaar zijn. Vermenging kan bij soortzaken: zaken die naar soort, kwaliteit, gewicht en hoeveelheid kunnen worden bepaald. Een vaak gebruikt voorbeeld is water. Immers als twee glazen water worden samengevoegd zijn de afzonderlijke delen niet langer herkenbaar.

  Hoofdzaak of mede-eigendom?

  Als een van de vermengde zaken kan worden gezien als een hoofdzaak, dan wordt de eigenaar van die hoofdzaak ook de eigenaar van de daarmee verenigde zaken. Dit wordt ook wel absorptie genoemd. De hoofdzaak is de zaak welke door kwaliteit of hoeveelheid als hoofdzaak kan worden aangemerkt.

  Als geen van de vermengde zaken als een hoofdzaak kan worden aangemerkt, ontstaat mede-eigendom voor een evenredig deel. Dit betekent dat de verschillende eigenaren voor een evenredig deel eigenaar worden van de vermengde zaak.

  Oneigenlijke vermenging

  In het (standaard)arrest Texeira de Mattos heeft de Hoge Raad onderscheid gemaakt tussen twee vormen van vermenging: eigenlijke en oneigenlijke vermenging.

  Van oneigenlijke vermenging is sprake als de zaken nog wel als zodanig individualiseerbaar zijn, maar dat het eigendom niet (langer) kan worden bewezen. Denk bijvoorbeeld aan een partij identieke schoenen, van verschillende eigenaren, welke bij elkaar op een hoop worden gegooid.

  Hoewel de verschillende (paren) schoenen nog als zodanig kunnen worden geïndividualiseerd, kunnen de eigenaren niet langer bewezen welke precieze schoenen hun eigendom zijn. In een dergelijk geval ontstaat mede-eigendom in het geheel.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam 8 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5162
  Oud papier werd door A van een aantal Nederlandse gemeenten gekocht, door B ingezameld en door C verkocht. Aldus zijn partijen papier van verschillende eigenaars vermengd en is A mede-eigenaar van de daardoor ontstane nieuwe zaak geworden. C handelde onrechtmatig door mede het aandeel van A te verkopen en moet de schade aan A vergoeden. Artikel 5:14 lid 2 en artikel 5:15 BW.